Uvod

O nama:

Veletex doo

Matični broj: 02395673

Adresa i sjedište: Cijevna bb

Grad: Podgorica

Kontakt:

webshop@veletex.com

Kontakt telefon:

020 606 260

 

Preduzeće “Veletex” d.o.o. (u daljem tekstu Vlasnik internet prodavnice) ovim putem obavještavaju svoje cijenjene korisnike da od dana 19.03.2019.godine stupaju na snagu izmijenjeni Uslovi korišćenja na Internet prodavnici www.shop.kalia.co.me.

 

Opšti uslovi korišćenja

Vlasnik internet prodavnice je kreirao KALIA Web shop u dobroj namjeri sa ciljem da Vama i svim drugim korisnicima pruži mogućnost lake kupovine i dostave iz asortimana KALIA (u daljem tekstu: „Proizvod“), na način definisan na KALIA Web shop-u.


O svakoj izmjeni Uslova korišćenja na Internet prodavnici KALIA Web shop bićete obaviješteni elektronskim putem, a nakon prijema pomenutog obavještenja neophodno je da se saglasite sa istima i na taj način date svoj nedvosmislen pristanak da se vaši podaci o ličnosti obrađuju na način kako je to navedeno.


Prihvatanjem ovih uslova potvrđujete da ste upoznati sa činjenicom da je KALIA Web shop (kompletan
programski kod i dizajnerska rješenja, tekstualni, vizuelni i audio materijal, baze podataka) isključivo vlasništvo preduzeća VELETEX doo Podgorica, matični broj 02395673 („VELETEX“), kao i da prihvatate korišćenje njegovog sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.


Pristupom i/ili korišćenjem usluga KALIA Web shop, saglasni ste da ste vezani ovim Uslovima, bilo da ste “Posjetilac” (što znači da možete jednostavno pregledati naslovnu stranu KALIA Web shop, bez obzira i bez ograničenja na to da li servisu pristupate putem mobilnog telefona ili drugih bežičnih uređaja, ili na drugi način koristite KALIA Web shop bez registrovanja na servisu) ili ste “Član” (što znači da ste registrovani korisnik KALIA Web shop). Pojam “Korisnik” se odnosi i na Posjetioce i na Članove. Ovlašćeni ste da koristite KALIA Web shop (bez obzira da li je vaš pristup ili upotreba namjerna) samo ako se slažete da se pridržavate svih važećih zakona, pravila i propisa i ovih Uslova. Prostim klikom na opciju PRIHVATM USLOVE KORIŠĆENJA izražavate svoj pristanak na odredbe ovih Uslova korišćenja.


Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja ili bilo kojom odredbom koja uređuje način korišćenja KALIA Web shop molimo Vas da odmah napustite sajt. Ukoliko, bez obzira na ovo upozorenje, nastavite da koristite KALIA Web shop, Vlasnik internet prodavnice, niti bilo koje sa njom povezano lice, ne odgovara ni za kakav oblik štete koji korišćenjem KALIA Web shop pretrpite.

Komunikacija elektronskim putem
Pri svakoj posjeti KALIA Web shop ili u situaciji kada nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste sa konstatacijom da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obavještenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

 

Izjava o zaštiti privatnosti
U ime Internet prodavnice KALIA Web shop obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.


Svrha čuvanja podataka o ličnosti

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje radnih zadataka. Svi zaposleni u predezću VELETEX kao vlasniku internet prodavnice odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti, a prednje u smislu odredbi UREDBE (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Podaci o ličnosti koji se čuvaju u bazi podataka

Imajući u vidu prednje obrazloženu svrhu čuvanja podataka, ovim putem informišemo svoje sadašnje ali i buduće članove o podacima o ličnosti koji se čuvaju u bazi podataka internet prodavnice KALIA Web shop:

 

Pri kreiranju korisničkog naloga:

Ime

Prezime

Email adresa

Billing podaci poslije prve kupovine:

Ime

Prezime

Ulica

Grad

Poštanski broj

Regija

Država

Telefon

Email adresa

Kada korisnik obavi kupovinu, čuvamo sljedeće podatke o osobi:

Adresa

Telefon

Odvojeno od naloga i kupovine imamo kontakt formu, a kad se ispuni čuvano:

Ime i prezime

Email

Naslov

 

Prava i obaveze registrovanih članova

U duhu odredbi UREDBE (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Vlasnik internet prodavnice obavještavaju svoje sadašnje i buduće registrovane članove o pravima koja su im na raspolaganju prilikom registracije i nakon izvršene registracije a u smislu zaštite podataka o ličnosti:

Pravo na pristanak na obradu i čuvanje podataka o ličnosti – prilikom prve registracije svaki član internet prodavnice KALIA Web shop ima pravo i obavezu da klikom na opciju PRIHVATAM USLOVE KORIŠĆENJA izrazi svoj nedvosmislen pristanak na obradu i čuvanje podataka o ličnosti.

Pravo na ispravku – ukoliko je prilikom registracije iz bilo kojeg razloga došlo do greške priliko ovidentiranja podataka o ličnosti svaki član ima pravo da elektronskom putem (e-mail) korespondencijom, od obrađivača zahtijeva ispravku pogrešno unesenih podataka o ličnosti.

Pravo na povlačenje pristanka – Svaki član internet prodavnice KALIA Web shop ima pravo da nakon datog pristanka na čuvanje podataka o ličnosti, isti povuče, nakon čega će svi podaci biti automatski izbrisani iz baze podataka internet prodavnice KALIA Web shop.

Pravo na brisanje – Svaki član internet prodavnice KALIA Web shop ima pravo da nakon datog pristanka na čuvanje podataka o ličnosti, elektronskim putem zatraži brisanje istih, nakon čega će svi podaci biti automatski izbrisani iz baze podataka internet prodavnice KALIA Web shop.

 

Pravo na dostavljanje kopije podataka o ličnosti – Svaki član internet prodavnice KALIA Web shop ima pravo da nakon datog pristanka na čuvanje podataka o ličnosti, elektronskim putem zatraži kopiju podataka koje obrađivač čuva u svojoj bazi podataka u prenosnom format.

 

Pravo na prigovor – Svaki član internet prodavnice KALIA Web shop ima pravo da nakon datog pristanka na čuvanje podataka o ličnosti, ukoliko dođe do nekog propusta u vezi sa čuvanjem podataka o ličnosti, podnese progovor nadzornom organu – Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

 

Osnov i izvor za prikupljanje podataka o ličnosti

Kako bi se efikasno sprovela kupoprodaja proizvoda iz asortimana KALIA na internet prodavnici KALIA Web shop (zasnivanje obligaciono-pravnog odnosa) odnosno kako bi došlo do realizacije iste, neophodno je da svaki član dostavi tražene podatke, a sve u smislu odredbi ovih Uslova korišćenja koji se odnose na svrhu prikupljanja podataka o ličnosti.

 

Podaci o ličnosti koji se čuvaju u bazi podataka internet prodavnice KALIA Web shop, prikupljaju se isključivo na osnovu informacija koje dostave korisnici odnosno članovi.

 

Rok

Podaci o ličnosti koji se čuvaju u bazi podataka internet prodavnice KALIA Web shop, čuvaju se na neodređen rok, osim u slučaju da neki od članova iste iskoriste svoje pravo na brisanje, odnosno u elektronskoj formi, putem e-maile, zatraže brisanje svojih podataka iz baze.

 

Podaci o ovlašćenom licu kod rukovaoca odnosno obrađivača

U smislu odredbi UREDBE (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, rukovalac i obrađivač ovim putem obavještavaju svoje postojeće i buduće članove da se za sve informacije u vezi odredbi koje se odnose na zaštitu podataka o ličnosti mogu elektronskim putem obratiti ovlašćenom licu:

Zdravko Delić, dipl.ecc

zdravko.delic@veletex.com

 

Ograničenje prava i obaveza rukovaoca i obrađivača

Obaveze i prava Vlasnika internet prodavnice mogu se OGRANIČITI ukoliko se takvim ograničenjem poštuje suština osnovnih prava i sloboda i ako ono predstavlja neophodnu i srazmernu mjeru u demokratskom društvu za zaštitu:

(a) nacionalne bezbjednosti;

(b) odbrane;

(v) javne bezbjednosti;

(g) spriječavanja, istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih djela ili izvršenja krivičnih sankcija, i uključujući zaštitu od prijetnji za javnu bezbednost i njihovo spriječavanje;

(d) drugih važnih ciljeva od opšteg javnog interesa EU ili države članice, a posebno važnog ekonomskog ili finansijskog interesa EU ili države članice, što uključuje monetarna, budžetska i poreska pitanja, javno zdravlje i socijalnu zaštitu;

(đ) zaštite nezavisnosti pravosuđa i sudskih postupaka;

(e) sprečavanja istrage, otkrivanja i gonjenja povrede etike u zakonski regulisanim profesijama;

(ž) nadzorne, inspekcijske ili regulatorne funkcije koja je, makar i samo povremeno, povezana s ostvarivanjem službenih ovlašćenja u slučajevima iz tačaka (a) do (d) i tačke (e); (z) lica na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih;

(i) ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

 

Ograničenje prava i obaveza korisnika odnosno člana

Prava i obaveze korisnika odnosno člana internet prodavnice KALIA Web shop mogu se ograničiti ako je to potrebno radi odbrane, nacionalne i javne bezbjednosti, sprječavanja izvršenja krivičnih djela, otkrivanja i gonjenja učinilaca krivičnih djela, zaštite privrednog ili finansijskog interesa, kao i radi zaštite lica ili prava i sloboda drugih, u obimu koji je nužan za ostvarivanje svrhe radi koje je ograničenje utvrđeno.

 

Autorska prava
Vlasnik internet prodavnice (VELETEX doo) polaže autorska prava na sav sadržaj KALIA Web shop (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dijela KALIA Web shop smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.


Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dijela KALIA Web shop, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.


Ukoliko smatrate da je Vlasnik internet prodavnice povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

 

Vaš nalog
Ukoliko koristite KALIA Web shop, odgovorni ste za održavanje i povjerljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem KALIA Web shop odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloljetnici mogu koristiti KALIA Web shop uz nadzor roditelja ili staratelja.


Vlasnik internet prodavnice zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže porudžbinu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije Vlasnik internet prodavnice će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima, osim u zakonom predviđenim situacijama.

 

Opisi i fotografije proizvoda
Proizvodi na KALIA Web shop su opisani što je tačnije moguće. Fotografije su ilustrativnog karaktera. Vlasnik internet prodavnice garantuje vizuelnu sličnost naručenog proizvoda sa dostavljenim proizvodom i uvijek će nastojati da se dostavljeni i predstavljeni proizvodi podudaraju, ali se Vlasnik internet prodavnice ne može smatrati odgovornom ukoliko se ovi proizvodi budu razlikovali neznatno ili u većoj mjeri, a bez krivice Vlasnik internet prodavnice

 

Ukoliko se, nakon Vašeg zahtjeva, utvrdi da proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju, a mi ćemo vam vratiti novac.

 

Cijene proizvoda
Sve cijene proizvoda navedene na sajtu su sa uračunatim PDV-om. Vlasnik internet prodavnice se obavezuje da će prihvatiti svaku cijenu po kojoj ste napravili porudžbinu, bez obzira na to da li se cijena proizvoda promijenila nakon kreiranja porudžbine. Vlasnik internet prodavnice ima pravo da otkaže porudžbinu uz slanje e-mail obavještenja Korisniku, ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cijene na sajtu (npr. umjesto 100€ je navedena cijena od 10€, i sl.).


Promjena (ažuriranje) podataka na sajtu
Vlasnik internet prodavnice zadržava pravo da može u svako vrijeme, bez prethodne najave, promijeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta.

 

Ostalo
Djelimična ili potpuna neprimjenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u cjelini. Neprimjenjiva ili nezakonita odredba će biti zamijenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da Vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete prenijeti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja Vlasnika internet prodavnice.

 

Uslovi kupovine na internet prodavnici KALIA Web shop

KALIA Web shop je internet prodavnica koja posluje u skladu sa važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori i EU. Detaljni uslovi kupovine navedeni su u sljedećem tekstu. Molimo Vas da se upoznate sa njima prije nego što obavite kupovinu:

Naručivanje i plaćanje


Za naručivanje proizvoda iz ponude KALIA Web shop potrebno je da ispratite sljedeće korake:

 

Registracija

Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite

Unos podataka o naručiocu i mjestu isporuke

Plaćanje

Način dostave


Registracija
Registracija se obavlja samo jednom, a svaki sljedeći put kada posjetite KALIA Web shop sistem će Vam tražiti da se ulogujete, kako bi ste bili u mogućnosti da naručite proizvod po izboru. Registracija se obavlja izborom opcije “Registracija”.

 

Potrebno je da navedete svoju email adresu nakon čega će vam na nju biti poslata automatska poruka koja sadrži lozinku. Dalje, na prikazanoj stranici unesite lozinku i potvrdite unos klikom na odgovarajuće dugme. Otvoriće vam se početna stranica sajta, a kao potvrda uspješne registracije biće navedeno vaše ime pri vrhu sajta.


Ukoliko želite, sa sajta se u svakom trenutku možete odjaviti izborom opcije “Odjava”. Ponovnu prijavu na sajt možete obaviti izborom opcije “Prijava” i navođenjem svoje email adrese i dodijeljene lozinke.


Napomena: Kao što je to uobičajeno na svim Internet sajtovima, za registraciju je neophodno da vaš Internet browser podržava rad sa “cookies”. “Cookies” su standardno uključeni na većini programa za pretraživanje interneta.

 

Prilikom prve registracije svaki član internet prodavnice KALIA Web shop ima pravo i obavezu da klikom na opciju PRIHVATAM USLOVE KORIŠĆENJA izrazi svoj nedvosmislen pristanak na obradu i čuvanje podataka o ličnosti.

 

Pronalaženje proizvoda koje želite kupiti
Proizvodi su organizovani na način da ih možete pregledati poput kataloga. Kada pronađete proizvod koji želite da naručite izaberite dugme „Kupi“. Time ste proizvod ubacili u svoju korpu za kupovinu. (isto kao u klasičnoj prodavnici).

 

Unos podataka o naručiocu i mjestu isporuke
U ovom koraku je potrebno da navedete podatke o naručiocu i adresu gdje je potrebno
proizvod isporučiti. Podaci o naručiocu se tretiraju kao povjerljivi podaci.


Podaci o mjestu isporuke su podaci gdje želite da pošaljemo pošiljku. Molimo vas da sve podatke navedete što preciznije, kako bi kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli osobu kojoj je paket namijenjen. U slučaju neispravno unijetih podataka, može doći do vraćanja vaše pošiljke i sporije isporuke. Svi navedeni podaci podliježu odredbama ovih Uslova korišćenja, a na taj način i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Primenjeni standardi i procesi u zaštiti podataka prilikom plaćanja karticama

Unos i prijenos ličnih podataka

Unos i prijenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sistem za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

 

Unos i prijenos ličnih podataka

Unos i prijenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom.

Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

 

Plaćanje

Plaćanje aražmana na našoj internet prodavnici “KALIA Web shop” je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa WSPAY doo i CKB bankom AD i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko WSPAY Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namjenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa Vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisan na Vašem računu se oslobadja i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Drugi način plaćanja je plaćanje pouzećem kuriru, prilikom preuzimanja porudžbine.

 

Izjava o konverzijama

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima (€). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu karticnih kuca Visa/Mastercard.

 

Način dostave
KALIA Web shop dostavlja svoje proizvode putem kurirske službe. Za propuste u radu koji su izazvani od strane kurirske službe i prigovore koje Korisnici budu imali na rad kurirske službe i dostavu proizvoda, Korisnici podnose Vlasniku internet prodavnice. Vlasnik internet prodavnice će najbolji mogući način, u datom trenutku riješiti problem koji nastane prilikom dostave. Dostava naručenih proizvoda iz porudžbine se obavlja po evidentiranju vaše uplate.


Dostavu pošiljki vrši kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Crne Gore. Troškovi dostave se plaćaju odvojeno. Cijena dostave je iskazana na posljednjoj stranici procesa naručivanja. Troškove dostave plaćate zajedno sa proizvodom, tako da prilikom preuzimanja pošiljke treba samo potpisati adresnicu.

 

Dostava se vrši u roku od 7 (sedam) dana od kupovine proizvoda.

 

Reklamacije
U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas
kontaktirate. Spremni smo i sposobni da riješimo svaku nastalu situaciju. Reklamacija na izvršenu uslugu se može podnijeti u roku od 24h od izvršenja usluge i to na:

Email:

webshop@veletex.com

 

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

 

Odustanak od ugovora:

Prema Zakonu o elektronskoj trgovini Crne Gore („Sl.list RCG“,br.80/04, 041/10 od 23.07.2010, 040/11 od 08.08.2011, 056/13 od 06.12.2013 ) (kupovina preko naše prodajne internet stranice www.shopkalia.co.me smatra prodajom na daljinu. Osim ovim Zakonom, prodaja putem interneta regulisama je i Kodeksom ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na  internet tržištu Crne Gore ( Sl. List RCG br.31/16 ).

Kodeks ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na  internet tržištu Crne Gore ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora, u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjavu o odustanku od ugovora kupac dostavlja na email:

Email:

webshop@veletex.com

 

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Cijena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. 

 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je poslao zahtjev za odustanak. Po isteku roka od 3 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.


Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju  pri čemu se mora priložiti i račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu. 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

 

Povraćaj novca:

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimilčno ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Izjave
Potvrđvanjem ovih Uslova saglasni ste da Vam može biti onemogućeno korišćenje naloga ukoliko prekršite Opšte uslove korišćenja KALIA Web shop.


U slučaju da zloupotrebljavate nečije lične podatke, ili ih koristite protivzakonito, saglasni ste da Vlasnik internet prodavnice ima pravo da takve podatke na najbrži mogući način izbriše.

Korišćenjem usluga KALIA Web shop i registracijom u članstvo, nedvosmisleno izjavljujete i garantujete da:

 • ste Vi vlasnik, ili da imate pravo objavljivanja svih fotografija, video, audio ili bio kojeg
  drugog materijala koji objavite na bilo kojem dijelu KALIA Web shop;

 • je svaka informacija koju dostavite i objavite, bilo tokom procesa registracije, bilo tokom
  korišćenja usluga KALIA Web shop, tačna i istinita;

 • ćete se truditi da održite tačnost tih informacija, u skladu sa Vašim razumnim
  mogućnostima;

 • ćete, ukoliko određene informacije koje ste objavili prestanu da budu tačne i istinite,
  odmah i bez odlaganja obavijestiti administratore o tim promjenama.


Kao korisnik, jedino ste Vi odgovorni za interakciju koju ostvarite sa drugim korisnicima KALIA Web shop.


Vlasnik internet prodavnice zadržava pravo, ali nema obavezu da se na bilo koji način umiješa u eventualne  sporove koje budete imali sa drugim korisnicima.


Vlasnik internet prodavnice ne odgovara za tačnost informacija koje bilo koji tip korisnika objavi na svom profilu.

 

Rješavanje sporova
U slučaju da usljed korišćenja KALIA Web shop dođe do bilo kakvog zakonskog spora, saglasni ste da se do rješenja pokuša doći mirnim putem. U slučajevima kad do rješenja spora na ovaj način ne može doći, prihvatate nadležnost Osnovnog suda u Podgorici.

 

Podložnost promjenama


Ovi Uslovi korišćenja su podložni promjenama i svi korisnici – članovi koji nastave da koriste sajt o pomenutim promjenama biće blagovremeno obaviješteni i imaju pravo i obavezu da se o istima izjasne na način da li ih prihvataju ili ne. U slučaju da neki od korisnika ne prihvata Uslove korišćenja smatraće se kao da je podnesen zahtjev za brisanje podataka, što za posljedicu ima brisanje podataka o ličnosti tog člana.